Εικόνες με ψευδή επιγραφή — Πραγματικές εικόνες με περιγραφές που περιγράφουν ψευδώς το πλαίσιο, την προέλευση ή το νόημά τους.

Κατά τη διάρκεια της πυρ κ αγιάς στ ο ν πύ ρ γο G r enfell, ει κ ό νες διάσημων ανθρώπων που δεν ζ ούσαν στο Λ ο νδ ί νο κ αι δεν βρίσ κ ο νταν στην πόλη όταν συνέβη η τραγωδία, μοιράστη κ αν στο διαδίκτυο με μια ψεύτικη έκκληση.