Παραποιημένες εικόνες — Τα βασικά στοιχεία είναι αληθινά, αλλά έχουν προστεθεί ή διαγραφεί κάποιες λεπτομέρειες με σκοπό την αλλαγή του νοήματος της εικόνας.

Πηγή then e wdail y .com Η παραποιημένη ει κ ό να δημιου ρ γήθηκε από μια πραγματική φωτ ο γραφία που τραβήχτηκε σε μια τελετή του Λευ κ ού Οί κ ου το 2017 προς τιμήν του συνταξιού χ ου γιατρού του αμερι κ ανι κ ού στρατού James McCloughan.