Зображення з помилковими підписами — Справжні зображення з описом, в якому подається неправдива інформація про контекст, походження чи значення цих зображень.

Під час пож ежі в б у динку G r enfell T o we r , в ін т ернеті для привернення уваги поширювали ф от ографії знамени т ос т ей, які не жили в Лондоні й не б у ли там, к оли відб у лася п ож ежа.\ Дж ерело: ww w .met r o.co.uk